فایل رایگان بررسي اثر سازه هاي احداثي بر پهنه سيلاب رودخانه با استفاده از نرم افزارهاي HEC-RAS و ArcGIS مطالعه موردي: رودخانه بابلرود، مازندران.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر سازه هاي احداثي بر پهنه سيلاب رودخانه با استفاده از نرم افزارهاي HEC-RAS و ArcGIS مطالعه موردي: رودخانه بابلرود، مازندران. :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

برای بررسی عملکرد سازه های احداثی بر روی رودخانه نیاز به پهنه بندی سیلاب رودخانه می باشد، امروزه به کمک روشها، مدلهای ریاضی و فیزیکی و ابزارهای گوناگون این امکان برای متخصصین بوجود آمده تا بتوانند بطور دقیق تر و سریعتر خصوصیات سیلاب و پهنه سیلابگیر و همچنین عوامل تاثیرگذار بر سیلاب را مورد تحلیل و پردازش قرار دهند. در این تحقیق جهت بررسی نقش سازه های احداثی بر پهنه سیلاب رودخانه بابلرود در دوره های بازگشت مختلف از ارتباط نرم افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل HEC-RAS استفاده گردید و با استفاده از نرم افزارArc GIS ، نقشه پهنه های سیل گیر با نقشه کاربری اراضی منطقه نیز تلفیق گردید. ضمنا تاثیر هر یک از پل ها بر مقدار سطح و عمق جریان سیل به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده دقت بالای ترکیب سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار هیدرولیکی HEC-RAS در استخراج پهنه سیلاب و مدلسازی رودخانه می باشد.

لینک کمکی