فایل رایگان بررسي اثرات ريزگردها بر سلامت محيط زيست (مطالعه موردي: استان خوزستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثرات ريزگردها بر سلامت محيط زيست (مطالعه موردي: استان خوزستان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

وقوع خشکسالی های گذشته، تغییرات اقلیمی و پدیده گرمایش جهانی در منطقه به عنوان مهمترین عامل طبیعی و برخی عوامل ودخالت های غیراصولی انسانی از قبیل نقش مدیریت نابخردانه در خشکاندن تالاب های مهم منطقه و نابودی آنها، درصد پایین پوششگیاهی در برخی مناطق مستعد گردوغبار، ساخت سدهای بزرگ، توسعه ناپایدار برشدت ریز گردها افزوده است؛ و نتیجه کشور را باچالش های متفاوت های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبر خواهد ساخت. در مطالعات انجام شده در مورد ریز گردها با محوریتاثرات متقابل آن با تهدیدهای نوپدید غرب کشور، ابتدا به تعریف ریز گرد و منابع طبیعی و صنعتی تولید آن پرداخته شد و پدیده یریز گرد به عنوان نتیجه فرسایش بادی و گرمایش بیابانی در منطقه معرفی شد که اثرات بسیار مهمی بر محیط پیرامون خود داشته واز دیدگاه محیطی تاثیر بسیار زیادی بر زندگی انسانی و جانوری و امنیتی و بحران های زیست محیطی می گذارد که آگاهی از توزیعمکانی و زمانی آن میتواند به اعمال مدیریتهای مناسب کمک نماید. کنترل و مدیریت بحران ریز گردها با توجه به جنبه مرز گذربودن آن فراتر از وظایف یک کشور بوده و نیازمند شکل گیری ساختار بین المللی و همکاری نهادهای بین المللی در این زمینه است.ازاینرو دولت و دستگاه های مربوطه وظیفه دارند بیشازپیش به روندهای نوین امنیتی توجه کنند تا از میزان صدمات در آینده کاسته شود.

لینک کمکی