فایل رایگان بررسي استفاده از واترپروف در پايه بتني اسکله هاي بنادر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي استفاده از واترپروف در پايه بتني اسکله هاي بنادر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

بندر نقطه ای است در کرانه دریا که کشتی ها در کنار آن پهلو می گیرند یا لنگر می اندازند تا در آنجا بارگیری یا بارخود را تخلیه نمایند. اینگونه نقاط معمولا با تاسیساتی مانند اسکله و ساختمان و تسهیلات مخابراتی و ارتباطیهمراه است. بندر نامی پارسی و ایرانی است و از بند و در تشکیل شده است. در ایران قدیم بجای سکوهایبندری یا اسکله ها جهت پهلوگیری کشتی ها در بخشی از دریا ایجاد می شد. اسکله ها به دلیل تماس دایم با آب دریاکه خاصیت خورندگی بالا دارد همواره دچار تخریب و ترک می شود، این مورد سبب آسیب های جدی و تاخیر ازنظر ترخیص بار می گردد. با توجه به این نیاز و رشد تکنولوژی در چند دهه اخیر، نیاز به بهبود کیفیت سازه هایبتنی بیش از پیش احساس می گردد. یکی از پرکاربردترین روشها در این راستا، استفاده از مواد افزودنی جهتارتقاء قابلیت های مختلف بتن می باشد. بدین منظور در این پژوهش تعداد 20 نمونه مکعبی 15 سانتیمتر درآزمایشگاه در 2 حالت شاهد و با 3 درصد واترپروف ساخته شد و مقاومت فشاری و نفوذپذیری نمونه ها در 2 حالتمورد بررسی قرار گرفت.افزودن واترپروف سبب بهبود کم در مقاومت فشاری بتن می شود اما تاثیرات چشم گیری بر نفوذپذیری بتن داردکه با توجه به هدف اصلی این تحقیق که کاهش نفوذپذیری بوده، بخوبی می تواند نیازهای مهندسین بنادر رابرطرف نماید.

لینک کمکی