فایل رایگان بررسي تاثير تنش خشکي بر کيفيت و درصد روغن در گياهان روغني (کلزا و سويا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير تنش خشکي بر کيفيت و درصد روغن در گياهان روغني (کلزا و سويا) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

بروز شرایط نامساعد محیطی مثل خشکی، شوری، گرما برگیاهان تنش وارد نموده و تاثیرات نامطلوبی را بر رشد و عملکردگیاهان زراعی می گذارند. در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و در قالب یک مطالعه به صورت گرداوری، از منابع علمی معتبراقدام به تهیه مطالبی ارزشمند در مورد بررسی تنش خشکی و اثرات آن بر روی دو دانه روغنی مهم شامل کلزا و سویا گردید. باتوجه به کمبود شدید منابع آب در بسیاری از مناطق گرم و خشک دنیا و بخصوص ایران، اعمال تنش آبی به منظور استفادهبهینه از منابع آبی موجود امری اجتناب ناپذیر است. با این حال، مدیریت تنش میتواند به صورت هدفمند اعمال گردیده و باپیاده نمودن آن در مراحل خاص رشد گیاه، از کاهش زیاد ارزش اقتصادی محصول جلوگیری نمود. همانطور که از نتایج مقالاتو گزارشات علمی مطالعه و مستخرج شده برای این پروژه می توان استنباط کرد، اعمال تنش خشکی برای دو دانه روغنی شاملکلزا و سویا و در مناطق مختلف برای هر محصول، نتایج متفاوتی را در پی داشته است؛ مهمتر از این موضوع، این است که اعمالتنش در مراحل مختلف گیاه، نیز نتایج متفاوتی از نظر عملکرد، اجزای عملکرد و همچنین خصوصیات کیفی محصول ماننددرصد روغن، درصد پروتئین، عملکرد روغن و عملکرد پروتئین گردیده است.

لینک کمکی