فایل رایگان بررسي تاثير شيب پلکان بر آبشستگي اطراف پايه پل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير شيب پلکان بر آبشستگي اطراف پايه پل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اهمیت پل در برقراری شاه راه های ارتباطی بر کسی پنهان نیست بطوری که پل ها از جمله مهم ترین و سازه ارتباطی هستند در این تحقیقبه بررسی اثر آبشستگی پایه پلکانی شیبدار پرداخته شد با مقایسه نتایج آزمایش های انجام شده توسط پایه پلکانی شیبدار با نتایج آزمایششاهد نتایج نشان داد استفاده از پلکان شیبدار بر میزان کاهش عمق آبشستگی تاثیر داشته و عمق آبشستگی را کاهش می دهد اما مقادیرکاهش این عمق در زوایایی مخلف به یک میزان نبوده و با توجه به نمودار توسعه زمانی آبشستگی ترسیم شده در نمودارهای ذکر شده دراعداد فرود (Fr=0/26,0/22,0/20) در زاویه 54 درجه به ترتیب 72 % و 78 %و 85 % کاهش عمق آبشستگی را شاهد بوده ایم در حالی کهدر زاویه 35 درجه و در اعداد فرود (Fr=0/26,0/22,0/20) این میزان کاهش عمق آبشستگی به ترتیب 56% و 52% و 49% مشاهده شدهاست همینطور برای زاویه 30 درجه در اعداد فرود (Fr=0/26,0/22,0/20) کاهش عمق آبشستگی به ترتیب 34 % و 29 % و 23 % مشاهدهشد. همچنین در تمام آزمایش های انجام شده با پایه پلکانی شیبدار در اعداد فرود (Fr=0/26,0/22,0/20) عمق آبشستگی ایجاد شده کمتراز آزمایش شاهد (پایه بدون شیب و پلکان) بوده است که این امر بیانگر آنست که ایجاد شیب در پلکان در کاهش عمق آبشستگی تاثیرگذاربوده است.

لینک کمکی