فایل رایگان بررسي جذب فلزات سنگين سرب و کادميوم در گياه کاهو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي جذب فلزات سنگين سرب و کادميوم در گياه کاهو :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

آلودگی محصولات کشاورزی به عناصر سنگین، بدلیل پیشرفت صنایع و همچنین عدم استفاده صحیح از کودهای شیمیایی ودامی در زمین های کشاورزی، باعث نگرانی های زیادی از نظر کیفیت و امنیت این محصولات و سلامت انسان شده است.تحقیق حاضر بر روی بررسی آلودگی کاهو به سرب و کادمیوم در شمال خوزستان انجام گرفته است. پس از نمونه برداری در یکدوره 60 روزه و با فواصل 20 روزه، با نمونه برداری از ورودی میدان میوه و ترهبار دزفول، غلظت فلزات در نمونه ها توسط دستگاهجذب اتمی بعد از مرحله هضم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر آنالیز شدند. نتایج حاکی از این بود که در مورد دو فلزسنگین سرب و کادمیوم در بافت های گیاهی گیاه مورد مطالعه، نتایج نشان داد که در مورد سرب بیشترین غلظت مشاهده شدهبا میزان 107 / 3 میلیگرم در کیلوگرم وزن تر گیاه مربوط به کاهو و کمترین میزان مشاهده مربوط به هویج با میزان 015 / 0میلی گرم در کیلوگرم وزن تر گیاه بوده است. نتایج نشان داد که در مورد کادمیوم بیشترین غلظت مشاهده شده با میزان 529 / 1میلی گرم در کیلوگرم وزن تر گیاه مربوط به اسفناج و کمترین میزان مشاهده مربوط به کاهو با میزان 012 / 0 میلی گرم درکیلوگرم وزن تر گیاه بوده است.

لینک کمکی