فایل رایگان بررسي عددي تاثير ابعاد شکاف پايه پل بر تنش برشي ماکزيمم اطراف پايه پل هاي استوانه اي محافظ شده با سنگ چين در گروه پايه پل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عددي تاثير ابعاد شکاف پايه پل بر تنش برشي ماکزيمم اطراف پايه پل هاي استوانه اي محافظ شده با سنگ چين در گروه پايه پل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 33

چکیده مقاله:

یکی از دلایل اصلی وقوع آبشستگی پایه پل تنش برشی اطراف پایه است. از راه های کاهش اثر این عامل استفاده از شکاف در پایه پل ها برای تقویت پایداری سنگ چین اطراف پایه پل می باشد. در این تحقیق به منظور دستیابی به مدل عددی شکاف پایه پل از مدل فیزیکی اسماعیلی و همکاران (2011) با دو پایه به قطر b=6cm به فواصل 3b و 4b که در آن شکاف هایی به عرض متغیر w با مقادیر 0 و 1 و 2 و 3 سانتیمتر و ارتفاع متغیر yl از بستر با مقادیر 5 و 12 و 20 سانتیمتر در کانالی به طول 6 متر و عرض 60 سانیتمتر و عمق 20 سانتیمتر با دبی جریان Q=/04 متر مکعب بر ثانیه استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر با بهره گیری از مدل فلوتریدی نشان داد بهترین حالت برای کاهش سرعت بیشینه زمانی است که شکاف پایه تا سطح آب ادامه داشته و با افزایش عرض شکاف روند کاهش تنش ادامه می باید و با توجه به این نتیجه بیشترین کاهش تنش برشی ماکزیمم مربوط به گروه پایه پل های دوتایی به فواصل 4b می باشد. به طوری که وقتی عرض شکاف 1/2 عرض پایه است. با افزایش ارتفاع شکاف پایه از 0/25 عمق جریان تا عمق جریان yl/yo=1، حداکثر کاهش تنش برشی صورت می پذیرد که این مقدار به میزان 27 درصد می باشد.

لینک کمکی