فایل رایگان بررسي عملکرد تالاب مصنوعي جريان عمودي با گياه پيزر در حذف COD و DO از پساب شهري دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عملکرد تالاب مصنوعي جريان عمودي با گياه پيزر در حذف COD و DO از پساب شهري دزفول :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تالاب های مصنوعی، سامانه های مصنوعی تصفیه فاضلاب هستند متشکل از برکه های کم عمق و یا کانال هایی که با گیاهان آبزیکاشته شده اند و با استفاده از فرآیندهای طبیعی میکروبی، بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی عمل تصفیه فاضلاب صورت می گیرد. درتالاب های مصنوعی فاضلاب هنگام عبور از لایه خاک و همچنین در مجاورت ریشه نی تصفیه می گردد در این تحقیق از گونهگیاهی پیزر در سامانه تالاب مصنوعی با جریان عمودی ، جهت حذف و کاهش غلظت COD و DO از پساب شهری دزفول استفادهگردید. دراین بررسی از سه زمان ماند 3 ، 6 و 9 روزه و همچنین سه عمق 45 ، 70 و 90 سانتی متری سامانه جریان عمودی بهعنوان متغیر استفاده شد. نتایج این بررسی ها نشان داد که تاثیرات زمان ماند و همچنین عمق سامانه وتلند مورد استفاده درتحقیق بر راندمان حذف COD در سطح 1 درصد معنی دار شد .همچنین تاثیر زمان ماند بر حذف DO در سطح 5 درصد معنی دارو تاثیر عمق سامانه بر حذف DO غیر معنی دار مشاهده گردید.

لینک کمکی