فایل رایگان بررسي کيفي روند پارامترهاي DO و BOD5 رودخانه دز در محدوده شهر دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کيفي روند پارامترهاي DO و BOD5 رودخانه دز در محدوده شهر دزفول :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

رودخانه ها یکی از مهمترین اکوسیستم های پویا هستند و آگاهی از تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب رودخانه ها از اهمیتبسیاری برخوردار است. در این پژوهش تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفیت آب در حوزه آبخیز دز طی دوره آبی1395 - 1396 با استفاده از استانداردهای کیفی و نرمافزارهای Excel و SPSS مورد تحلیل و مطالعه شد. ابتدا پارامترهایکیفیت آب رودخانه دز در شش ایستگاه پارک جنگلی، پل چهارم، پل سوم، علیکله، پل سوم، پل قدیم و پل پنجم شاملDO ، 5BOD و T نمونهبرداری و اندازه گیری گردید. عمده آلودگی رودخانه دز از فاضلاب های شهری میباشد که یا مستقیماتوسط ساکنین کنار رودخانه، به آن وارد می گردند و یا به وسیله کانال های شهری جمع آوری شده، سپس در یک نقطه واردرودخانه می شود. با توجه به نتایج مشاهداتی درجه حرارت (T) در بازه مورد مطالعه عامل تهدید کننده ای برای حیات آبزیانمحسوب نمی باشد ولی DO و 5BOD در پایین دست بازه مطالعاتی عامل تهدید کنندهای برای حیات آبزیان محسوب می شوند.بر اساس استاندارد طبقه بندی آبهای سطحی ملی پاکستان، برای کاربری شرب پارامتر DO در تمامی ماه های سال 95 و 96رعایت شده است اما استاندارد 5BOD در تمامی ایستگاه های مورد بررسی نقض شده است. شرایط بحرانی رودخانه دز پایینبودن دبی و بارگذاری بالای آلاینده ها سبب افزایش غلظت پارامترهای کیفی آب در پایین دست بوده است. با توجه به نتایجتست ANOWA میانگین پارامترهای درجه حرارت، DO و 5BOD اختلاف معنی داری بین ایستگاه ها وجود دارد p<0/05.

لینک کمکی