فایل رایگان بررسي مدل عددي تاثير افزايش ارتفاع شکاف پايه بر کاهش بيشينه سرعت برشي حول پايه پل در گروه پايه پل هاي استوانه اي با استفاده از نرم افزار فلوتريدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مدل عددي تاثير افزايش ارتفاع شکاف پايه بر کاهش بيشينه سرعت برشي حول پايه پل در گروه پايه پل هاي استوانه اي با استفاده از نرم افزار فلوتريدي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

یکی از دلایل اصلی وقوع آبشستگی پایه پل تنش برشی اطراف پایه است. از راه های کاهش اثر این عامل استفاده از شکاف در پایه پل ها برای تقویت پایداری سنگ چین اطراف پایه پل می باشد. در این تحقیق به منظور دستیابی به مدل عددی شکاف پایه پل از مدل فیزیکی اسماعیلی و همکاران (2011) با دو پایه به قطر b=6cm به فواصل 3b و 4b که در آن شکاف هایی به عرض متغیر w با مقادیر 0 و1 و 2 و 3 سانتیمتر و ارتفاع متغیر yl از بستر با مقادیر 5 و 12 و 20 سانتیمتر در کانالی به طول 6 متر و عرض 60 سانیتمتر و عمق 20 سانتیمتر با دبی جریان Q=/04 متر مکعب بر ثانیه استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر با بهره گیری از مدل فلوتریدی نشان داد بهترین حالت برای کاهش سرعت بیشینه زمانی است که شکاف پایه ارتفاعی معادل عمق جریان از بستر داشته باشد و می توان گفت شکاف در وضعیت w/b=0/5 و هم ارتفاعی با عمق جریان yl/yo=1، بیشینه سرعت برشی به میزان 13 درصد نسبت به وضعیتی که در آن شکاف پایه 1/4 عمق جریان از بستر ارتفاع دارد کاهش می یابد.

لینک کمکی