فایل رایگان بررسي منابع آلوده کننده ورودي به رودخانه دز و تعيين فراواني ميکروبي آن در حوضه شهري دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي منابع آلوده کننده ورودي به رودخانه دز و تعيين فراواني ميکروبي آن در حوضه شهري دزفول :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با توجه به نقش مهم رودخانه دز در حیات شهر دزفول و اهمیت آن در آبیاری اراضی کشاورزی، بررسی تغییرات کیفیت آب آن وچارهاندیشی برای کاهش آلودگی آن بسیار ضروری است. این رودخانه هم مانند سایر رودخانه های کشور از آلودگی هایزیست محیطی که موجب تغییر کیفیت آب و اثرات ناگوار بر گونه های گیاهی و آبزیان میشود، مصون نیست. کاهش آبدهیرودخانه بر اثر خشکسالی و تغییر آب و هوا از یک سو و تخلیه پساب های شهری، صنعتی و به ویژه کشاورزی به رودخانه ی دز ازسوی دیگر وضعیت کیفی آب رودخانه دز را با یک چالش جدی روبرو کرده است. در این رودخانه سه نوع آلودگی ناشی ازفاضلاب ها و زباله های شهری و روستایی، پساب های کشاورزی و فاضلاب های صنعتی وجود دارند. با توجه به آلودگی های فزایندهدر رودخانه ی دز، بررسی نوع و فراوانی میکروب های موجود در آن، امری حیاتی به نظر میرسد و به چالشی زیست محیطی تبدیلشده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل عمده آلوده کننده رودخانه و تعیین فراوانی میکروبی و باکتریایی آن است.

لینک کمکی