فایل رایگان بررسي مهندسي مجدد انتقال آب تصفيه خانه سيد حسن مخزن ذخيره تمره يک در ايفا خوزستان با مدل واتر جيمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مهندسي مجدد انتقال آب تصفيه خانه سيد حسن مخزن ذخيره تمره يک در ايفا خوزستان با مدل واتر جيمز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

جهت رفع نیازهای آبی در فصول مختلف سال و رفع نیاز آتش نشانی، طراحی هیدرولیکی شبکه خطوط انتقال و نتایج بدست آمده از تحلیل شبکه، برای دبی حداکثر مصرف ساعتی انجام می گیرد. در این حالت فشار حداقل مجاز شبکه باید تامین گردد. در طول مدت زمان انجام یک طرح، برای انجام درست آبرسانی به مناطق مختلف و حفظ آسایش استفاده کنندگان، همچنین اقتصادی بودن طرح و بهداشتی ماندن آب داخل شبکه، ضروری است. در طراحی شبکه و خطوط انتقال، کلیه ضوابط طراحی رعایت گردد. بر این اساس هدف از انجام این مقاله تحلیل و بررسی بهینه سازی مراحل مختلف مهندسی مجدد انتقال آب تصفیه خانه سید حسن تا مخزن ذخیره نمره یک با بهره گیری از مدل واتر جیمز، می باشد. نتایج تحقیق نشان داد استفاده از شیوه های تنظیم زمانی فشار و اجرای طرح مدیریت هوشمند فشار، سبب می شود توزیع فشار در ساعات مختلف شبانه روز از یکنواختی نسبتا مطلوبی برخوردار گردد. با توجه به ارتباط مستقیم تعداد حوادث با فشار موجود در شبکه، اجرای این روش کاهش فشار شبکه باعث کم شدن تعداد شکستگی در لوله ها و انشعابات به میزان قابل توجهی می شود.

لینک کمکی