فایل رایگان بررسي ميزان نرخ بهره وري اقتصادي کشت چغندر در مناطق مختلف شهرستان کوهدشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان نرخ بهره وري اقتصادي کشت چغندر در مناطق مختلف شهرستان کوهدشت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

کمبود آب در آینده، دنیا را با بحران مدیریت منابع آب مواجه خواهد کرد. از دیرباز مصرف آب در بخش کشاورزی، به عنوان بزرگ-ترین متقاضی آب، ذهن خیلی از دست اندرکاران حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول نموده است. که به دنبالآن پژوهش های در زمینه بهره وری و کارایی آن انجام گرفته شد. از طرفی با توجه به خشک سالی های متعدد در دو ده اخیردراستان لرستان و هم چنین مصرف بیش از حد آب در کشاورزی باعث شد که مسئله بهره وری آب در بخش کشاورزی در ایناستان مهم و نیازمند بررسی های متعددی باشد.به همین علت تحقیقی در سال زراعی 97-96 در شهرستان کوهدشت برای بررسیمیزان بهره وری اقتصادی کشت چغندر قند انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین نرخ بهره وری اقتصادی درشرایط مدیریتی بهرهبرداران تحت پوشش پروژه، برای محصول چغندر قند برابراست با 11559 ریال بر مترمکعب بر و حجم آبمصرفی در طول این یک فصل رشد آن برابر است با 11559 متر مکعب می باشد. در پایان پروژه و با توجه به نتایج به دست آمدهتوصیه های دقیق در جهت ارتقای بهره وری و کاهش حجم آب مصرفی به بهره بردار ان ارائه گردید.

لینک کمکی