فایل رایگان بررسي و ارزيابي دانش فني بهره برداران بر سودآوري و شاخص هاي مکانيزاسيون کشت گلخانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و ارزيابي دانش فني بهره برداران بر سودآوري و شاخص هاي مکانيزاسيون کشت گلخانه اي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

جهت ارزیابی اثر دانش فنی بهره برداران بر سودآوری و شاخص های مکانیزاسیون در کشت گلخانه ای گل رز در شهرستان دزفول تحقیقاتی انجام گرفت. وسیله جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، پرسشنامه بود. گویه های سنجش متغیرهای مستقل تحقیق (دانش فنی مهارتی) در یک مجموعه منظم از عبارات دارای ترتیب خاص و وزن های مساوی در مقیاس لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) تدوین شد. بقیه گویه ها به فراخور دیگر اهداف در پرسشنامه به صورت باز و دووجهی ارائه گردید. یافته ها نشان داد که کشاورزان به طور میانگین از 12 ماشین در طول مراحل تولید گل رز (کاشت، داشت و برداشت) استفاده می کنند. میزان نگرش پاسخگویان نسبت به استفاده از ماشین آلات با میانگین 4/35 حاکی از تمایل زیاد آنها می باشد. بین سن، سطح تحصیلات، سابقه کشت گل رز، تعداد افراد خانواده، مشارکت افراد خانواده در امور کشاورزی، میزان مشارکت اجتماعی و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با دانش مکانیزاسیون کشاورزان رابطه معنی داری وجود نداشت. از طرفی نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین سطح زیرکشت گل رز، فاصله گلخانه داران تا مرکز خدمات کشاورزی، تولید، میزان استفاده از منابع اطلاعات در زمینه مکانیزاسیون، میزان نگرش نسبت به استفاده از ماشین آلات در گلخانه، دسترسی به ماشین آلات و میزان پذیرش کارشناسان و مشاوره های آنان با دانش مکانیزاسیون کشاورزان وجود دارد.

لینک کمکی