فایل رایگان پهنه بندي کيفي آبهاي زير زميني دشت شوش با استفاده ازGIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پهنه بندي کيفي آبهاي زير زميني دشت شوش با استفاده ازGIS :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

در مطالعات منابع آب بررسی کیفی آب از اهمیت خاصی برخوردار است . لذا بررسی و شناخت ترکیبات شیمیایی موجود در آبهایزیر زمینی حائز اهمیت می باشد . با توجه به اینکه در مناطق خشک و نیمه خشک تقریبا تمام آب مورد مصرف کشاورزی و شرباز آبهای زیر زمینی تامین میگردد، لذا به بررسی آب چاه ها توجه شده است . در این تحقیق، خصوصیات شیمیایی آب هایزیرزمینی دشت شوش در شمال استان خوزستان با توجه به مناسب بودن آب برای مصرف کشاورزی از داده های 43 نمونه از چاههای منطقه در سال 1391 و داده های 43 نمونه از چاه های منطقه در سال 1396 استفاده شد. نقشه پهنه بندی کشاورزی نشانداد که دشت دارای کیفیت مناسبی برای کشاورزی است و تنها در قسمت شمال غربی دشت کیفیت آبهای زیرزمینی پایین تر ازبقیه نقاط می باشد و در حد متوسط قرار دارد و برای کشاورزی قابل استفاده است و لذا مقایسه آن با نمودار ویلکوکس نیز مویداین نتیجه می باشد. همچنین میزان افت سطح آب زیرزمینی در طول دوره آماری بصورت صعودی رو به افزایش است مخصوصا درسالهای اخیر که این نشان دهنده خشکسالی های پی درپی و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی می باشد که احتمالتاثیرپذیری کیفیت آب زیر زمینی هم زیاد می باشد و در صورت ادامه، باعث پایین آمدن تدریجی کیفیت آب های زیرزمینیخواهد شد.

لینک کمکی