فایل رایگان پيش بيني تقريبي بهبود الگوي فرسايش و رسوب گذاري در محل تقاطع کانال ها با بهينه سازي پارامترهاي هندسي و هيدروليکي به کمک الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني تقريبي بهبود الگوي فرسايش و رسوب گذاري در محل تقاطع کانال ها با بهينه سازي پارامترهاي هندسي و هيدروليکي به کمک الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بهبود الگوی فرسایش و رسوب در محل تقاطع کانال ها با بهینه سازی پارامترهای هندسی وهیدرولیکی به کمک الگوریتم ژنتیک انجام گرفته است. در مطالعه حاضر الگوی سه بعدی جریان در قوس 180 درجه باآبگیر جانبی با بستر صلب و نیز مکانیسم شکلگیری توپوگرافی بستر در قوس 180 درجه با آبگیر جانبی به روش واردشدن رسوب بر روی بستر صلب با استفاده از نرم افزارHEC-RAS و الگوریتم ژنتیک در متلب مدلسازی عددی و شبیه سازی شده است.. برای روندیبی از روش محاسباتی و روش الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شده است و در این زمینه نتایجنشان می دهد که الگوریتم GA دقت بالاتری در روندیابی سیل رودخانه داشته است. علاوه براین تفاوت بین دبی پیکمشاهداتی و روندیابی شده در الگوریتم GA؛ 4/85 متر مکعب بر ثانیه به دست آمده است.

لینک کمکی