فایل رایگان تاثير حاشيه ايمني در طول و ارتفاع سرريز اوجي با استفاده از الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير حاشيه ايمني در طول و ارتفاع سرريز اوجي با استفاده از الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با توجه به اهداف بزرگ سدها، اتخاذ استراتژی های مناسب برای بهره برداری از سرریزها و مخازن سدها از اهمیتی کلیدیبرخوردار است. هدف این تحقیق دست یابی به طول و ارتفاع بهینه برای سرریز اوجی و ارزیابی آن است. به منظور تهیه ی تابعهدف هزینه و خسارت، تغییرات طول سرریز در محدوده ی 10 تا 40 متر و دوره ی بازگشت سیلاب طراحی در محدوده ی1000 تا 10000 سال در نظر گرفته شد. مطالعه ی موردی بر روی سرریز سد بالارود خوزستان با حجم کل مخزن 131میلیون متر مکعب انجام شد. با ابزار الگوریتم ژنتیک بهینه سازی در محیط نرم افزار متلب انجام گرفت. نتایج به دست آمدهبیانگر این بود که نقطه ی بهینه برای طول سد بالارود به مقدار 14/4 متر و ارتفاع بهینه برای سرریز 9 / 69 متر است. به طورکلی طراح در مولفه ی طول سرریز اوجی سد بالارود 31 درصد و در ارتفاع 7 درصد به عنوان حاشیه اطمینان در نظر گرفتهاست. انتخاب این مقدار برای طول و ارتفاع، هزینه ی پروژه را به طور قابل توجهی افزایش می دهد که نیازمند بازنگریمهندسان در انتخاب حاشیه اطمینان مناسب برای ابعاد سرریز با در نظر گرفتن جمیع مولفه ها می باشد.

لینک کمکی