فایل رایگان تاثير يکپارچه سازي اراضي بر مديريت آبياري مزارع، توسعه روستايي و درآمد زارعين (مطالعه موردي: کشاورزان شهرستان انديمشک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير يکپارچه سازي اراضي بر مديريت آبياري مزارع، توسعه روستايي و درآمد زارعين (مطالعه موردي: کشاورزان شهرستان انديمشک) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی فایل رایگان تاثير يکپارچه سازي اراضي بر مديريت آبياري مزارع، توسعه روستايي و درآمد زارعين (مطالعه موردي: کشاورزان شهرستان انديمشک) بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی و همبستگی مبتنی بر مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی بوده است. به طوری که به منظور بررسی نقش فرآیند یکپارچه سازی در کاهش تعداد قطعات و پراکنش فضایی آنها و نیز اثرات یکپارچه سازی از دیدگاه بهره برداران نمونه در خصوص کارآیی تولید کشاورزی از روش های میدانی (مصاحبه و تکمیل پرسشنامه) برای گردآوری داده ها استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، شهرستان اندیمشک در بازه زمانی 1395-1396 بوده است. این کار حجم زیادی پرسش نامه و کارهای میدانی را می طلبد ولی به لحاظ رعایت دقت در جمع آوری نظرات نه تنها این کار انجام گرفته است، بلکه تعدادی بهره بردار غیر مشمول نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 104 نفر از بهره برداران کشاورزی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای آزمون به فرضیه های پژوهش تحقیق از آماره های استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که یکپارچه سازی اراضی بر مدیریت آبیاری مزارع، توسعه روستایی و درآمد زارعین و بهره وری کشاورزان تاثیر معناداری داشته است.

لینک کمکی