فایل رایگان تعيين اثر درجه خلوص ماسه تهيه شده از شمال خوزستان بر مقاومت کششي بتن اليافي حاوي فوق روان کننده با / بدون استفاده از ماده معدني خاکستر پوسته برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين اثر درجه خلوص ماسه تهيه شده از شمال خوزستان بر مقاومت کششي بتن اليافي حاوي فوق روان کننده با / بدون استفاده از ماده معدني خاکستر پوسته برنج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

بتن الیافی بتن ساخته شده از سیمان هیدرولیکی، آب، شن، ماسه و الیاف تفکیک شده و مجزا می باشد. هدف از کاربرد الیاف در بتن افزایش مقاومت کششی، کنترل گسترش ترک ها و افزایش طاقت بتن است، بدلیل توسعه سریع ترک های مویین تحت تنش های اعمال شده مقاومت کششی بتن کم است. در مقطع ترک خورده خمیر سیمان هیچ کششی را تحمل نمی کند و الیاف، تمام بار وارد بر مقطع مرکب را تحمل می کند، اما مطالعات نشان داده اند که استفاده از الیاف با حجم و اندازه های مختلف در ملات با بتن باعث افزایش مقاومت آنها به میزان زیادی نمی گردد. با این وجود، پژوهشگران بهبود زیادی را در رفتار بتن های الیافی در مرحله پس از ترک خوردگی پیدا کرده اند. به عبارت دیگر علی رغم اینکه مقاومت نهایی کششی به میزان زیادی افزایش نمی یابد، اما کرنش کششی در هنگام گسیختگی افزایش می یابد. آنچه از مطالعات انجام گرفته به دست آمده است، نشان می دهد که تحقیقات صورت گرفته بر اثر کمی تغییرات پارامتر SE بر مشخصه های بتن الیافی حاوی افزودنی های معدنی اندک هستند. در این راستا تلاش شده است که در این زمینه مطالعاتی بر مبنای بتن های مورد نظر انجام گیرد، لازم به ذکر است، یکی از تفاوت های طرح اختلاط بتن های الیافی با بتن های معمولی اضافه نمودن مقداری الیاف با توجه به حجم سیمان است. از دو مرحله طرح اختلاط در این تحقیق استفاده شده است. در طرح اختلاط اول، نمونه های بتنی با نسبت های متغیر پارامتر SE و نسبت ثابت الیاف فولادی بدون حضور خاکستر پوسته برنج ساخته شده و در طرح اختلاط مرحله دوم با نسبت های متغیر پارامتر SE و نسبت ثابت الیاف فولادی در حضور نسبت های مختلف خاکستر پوسته برنج (15% و 30%) جایگزین بخشی از سیمان، نمونه ها ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. در این تحقیق از ماده افزودنی فوق روان کننده پلی کربوکسیلات استفاده شده که در طرح اختلاط اول ثابت و در طرح اختلاط دوم متغیر می باشد. در هر دو طرح اختلاط مقدار آب ثابت است. نمونه ها در قالب های استوانه ای استاندارد 150*300 میلیمتر قالب گیری و متراکم شدند. مدت نگهداری این نمونه ها 28 روزه می باشد. در نهایت مقاومت کششی نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شدند. این نتایج به دست آمد که جایگزینی 15% خاکستر پوسته برنج به جای سیمان در نمونه های بتن الیافی 28 روزه اصولا تغییری در مقاومت کششی نمونه ها تا حد زیادی ندارد، اما در نمونه های بتن الیافی فلزی ساخته شده با ماسه های نامرغوب با SE؛ 80% مقداری افزایش مقاومت کششی را مشاهده نمود. برای ساخت نمونه های بتن الیافی با ماسه های نسبتا شسته شده با SE حدود 90%، افزودن 15% در نمونه های بتن الیافی فلزی افت ناچیزی در مقاومت کششی تمامی نمونه ها دارد. در نمونه های ساخته شده بتن الیافی فلزی با ماسه های مرغوب با SE حدود 100% اضافه کردن 15% خاکستر پوسته برنج باعث افزایش در مقاومت کششی شده است.

لینک کمکی