فایل رایگان تعيين شيب خط تشت در کانال هاي خاکي به روش صحرايي و مقايسه آن با نتايج حاصل از نرم افزار Mseep (مطالعه موردي: شبکه هاي آبياري دز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين شيب خط تشت در کانال هاي خاکي به روش صحرايي و مقايسه آن با نتايج حاصل از نرم افزار Mseep (مطالعه موردي: شبکه هاي آبياري دز) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مسئله نشت در کانال ها یکی از مسائل مهم در پروسه انتقال آب می باشد. در پژوهش حاضر موضوع نشت درکانال های آبیاری از نظر شیب خط نشت در کانال های خاکی که در مقطع خاکریزی قرار دارند مورد بررسی قرار گرفت که این موضوع تعیین کننده ابعاد خاکریز کانال می باشد. برای بررسی شیب خط نشت، روی خاکریز مجاور کانال انتقال آب، چاهک هایی در عرض خاکریز حفاری گردید و با تعیین سطح آب چاهک های مذکور، شیب خط نشت واقعی بدست آمد و سپس نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از نرم افزار Mseep مقایسه گردید. محل های مورد انتخاب برای بررسی شیب خط نشت به روش فوق، 3 کانال فرسایش از کانال های قدیمی غرب شبکه آبیاری دز که هر سه در مقطع خاکریزی احداث شده شامل یک کانال درجه 1، یک کانال درجه 2 و یک کانال درجه 3 بودند. نتایج حاصله مبین شیب 1:1 خط نشت بوده و شیب با K (ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع خاک) رابطه مستقیمی را نشان می داد.

لینک کمکی