فایل رایگان تعيين فرمول احتمال تجربي براي داده هايي با توزيع هاي آماري مختلف با استفاده از تست PPCC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين فرمول احتمال تجربي براي داده هايي با توزيع هاي آماري مختلف با استفاده از تست PPCC :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

انتخاب مناسبترین فرمول احتمال ترجبی برای توزیع های آماری گام مهمی است که به کمک تست های برازش نکویی انجام می شود. تست PPCC به عنوان ابزاری قدرتمند و منعطف برای هر نوع توزیع آماری به منظور تعیین میزان مطلوبیت برازش احتمالاتی بر روی داده های ثبت شده مورد استفاده قرار می گیرد. این تست، علاوه بر ضریب عددی همبستگی، نمایش گرافیکی از نحوه انطباق داده ها و میزان انحراف از وضعیت برازش خطی را ارائه می دهد. در این کار تحقیقی، از تست PPCC برای تعیین فرمول احتمال تجربی در داده هایی با توزیع های آماری نرمال، لاگ، نرمال، پیرسن تیپ سه، لاگ پیرسن تیپ سه و گامبل به طول نمونه 10، 20، 30، 40، 50 و 100 استفاده شد. به کمک فرمول چاو، ضریب احتمالاتی برای فرمول های احتمال تجربی کالیفرنیا، هیزن، ویبول، بلوم، چگودیف، توکی و گرینگورتن محاسبه شدند. نتایج نشان داد فرمول بلوم، گرینگورتن و ویبول به ترتیب برای توزیع های آماری نرمال (لاگ نرمال) گامبل و پیرسن تیپ سه (لاگ پیرسن تیپ سه) مناسب هستند.

لینک کمکی