فایل رایگان حذف فلزات سنگين از سامانه طبيعي بوسيله دو گياه ني وتيفا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حذف فلزات سنگين از سامانه طبيعي بوسيله دو گياه ني وتيفا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

با توجه به نقش گیاهان در پالایش لجن از فلزات سنگین و با توجه به میزان جذب فلزات سنگین از لجن توسط اندام هایزیرزمینی و هوایی گیاهان مورد بررسی راندمان حذف هر فلز توسط سامانه های طبیعی حاوی دو گونه گیاهی نی و تیفا براساس تفاوت های جرم اولیه فلزات سنگین موجود در لجن و جرم حذف شده توسط گیاهان به عنوان جرم خروجی از سامانه،بیلان و لذا راندمان حذف هر فلز سنگین محاسبه گردید. نتایج نشان میدهد که انباشت جرم خالص نیکل توسط اندام هایزیرزمینی دو گونه گیاهی نی و تیفا در انتهای دوره آزمایشی 90 روزه، به ترتیب 130/4 و 59/1 میلی گرم در متر مربع بودهاست. در مورد کادمیوم 80/5 و 29/6، سرب 44/3 و 30/7، مس 885/5 و 217/1، کروم 483 و 96/8، روی 956/6 و 417/6میلی گرم در متر مربع بوده است. درصد حذف فلزات در این سامانه ها خصوصا در مورد نی فوق العاده رضایت بخش بود.بنابراین با توجه به این مشاهدات میتوان به توان پالایش فلزات سنگین توسط سامانه های حاوی گیاهان مورد بررسی در اینتحقیق برای حذف فلزات سنگین از لجن فاضلاب توجه نموده و استفاده از این روش ارزان قیمت با کمترین آثار نامطلوبزیست محیطی را جهت پالایش لجن فاضلاب توصیه نمود.

لینک کمکی