فایل رایگان شبيه سازي آبشستگي و الگوي جريان اطراف پايه هاي پل دايرهاي، مربعي و منشوري با مدل FLOW-3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي آبشستگي و الگوي جريان اطراف پايه هاي پل دايرهاي، مربعي و منشوري با مدل FLOW-3D :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

الگوی جریان در اطراف پایه های پل بسیار پیچیده بوده که این پیچیدگی با تشکیل حفره آب شستگی در اطراف پایه تشدید میشود. توسعه این گودال در اطراف پایه ها باعث خالی شدن زیر پیها و در نتیجه خرابی آنها و خرابی پل میشود. در تحقیقحاضر عمق آبشستگی و الگوی جریان اطراف سه مدل پایه پل به اشکال هندسی شامل دایره، مربع و منشوری مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان داد که حداکثر عمق آبشستگی و حداکثر سرعت اطراف پایه پل منشوری ایجاد شده است. همچنینگردابه های اطراف این پایه پل نیز از دو هندسه دیگر بزرگتر است.

لینک کمکی