فایل رایگان شبيه سازي انتقال رسوب در بندر عسلويه و اطراف موج شکن آن به کمک نرم افزار PMO Dynamics

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي انتقال رسوب در بندر عسلويه و اطراف موج شکن آن به کمک نرم افزار PMO Dynamics :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پدیده انتقال رسوب یکی از مهمترین فرآیندهای ساحلی است که عوامل عمده محیطی موثر در ارتباط با آن شامل امواج، جریانها، جزر و مدها، بادها، عوامل زمین شناسی و توپوگرافی و تغییر محیط سواحل توسط انسان است. اعمال تغییرات بر طبیعت یک منطقه ساحلی بر روند طبیعی تاثیرگذاری متقابل دریا و ساحل، موثر خواهد بود که از آن جمله میتوان به حرکت رسوبات دریایی اشاره کرد. همچنین علت رسوب در یک ناحیه ساحلی، معلق شدن رسوبات بستر در آب در اثر اغتشاش ناشی از شکست موج و همچنین وجود جریان ساحلی است که جریانهای ساحلی نیز عمدتا در نزدیکی محل شکست موج و در اثر ایجاد تغییرات در خصوصیات امواج به وجود میآیند. در این تحقیق به فایل رایگان شبيه سازي انتقال رسوب در بندر عسلويه و اطراف موج شکن آن به کمک نرم افزار PMO Dynamics پرداخته شد نتایج نشان داد که درصد خطای مربوط به مدل PMO Dynamics برای ارتفاع و پریود موج به ترتیب 14/8 و 25/73 درصد محاسبه شدند. علت خطای به دست آمده از مدل نرم افزار PMO Dynamics میتواند ناشی از عواملی مانند کالیبره نبودن دستگاه موج نگار، تردد شناورها و پرندگان در اطراف این دستگاه و قدیمی بودن نقشه های هیدروگرافی در اعمال عمق به فایل شبکه بندی باشند. همچنین در نظر نگرفتن عوامل دیگر ایجاد موج در مدل نرم افزار باعث بروز خطا در خروجیها گردیده است. همان طور که انتظار میرفت خطای روشهای تجربی نسبتا بالا بوده ولی استفاده از این روشها علاوه بر کاهش محاسبات، میتواند وضعیت کلی الگوی انتقال رسوب منطقه مورد نظر را نشان دهد. بنابراین پس از ارزیابی و مقایسه چند روش تجربی جهت پیش بینی نرخ انتقال رسوب، میتوان مناسب ترین روش را تئوریهای وان راین و بایکر با توجه به ریزدانه بودن مصالح بستر نسبت به تئوریهای مشابه معرفی کرد.

لینک کمکی