فایل رایگان مدلسازي ظرفيت آبدهي سرريزهاي جانبي واقع بر کانال هاي همگرا به کمک استفاده از ماشين آموزش نيرومند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدلسازي ظرفيت آبدهي سرريزهاي جانبي واقع بر کانال هاي همگرا به کمک استفاده از ماشين آموزش نيرومند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

به طور کلی سرریزهای جانبی برای تنظیم و اندازه گیری جریان درون کانال های باز مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه ضریب دبی سرریزهای جانبی واقع بر کانال های همگرا توسط ماشین آموزش نیرومند شبیه سازی شد. ماشین آموزش نیرومند یک الگوریتم هوش مصنوعی برای پیش بینی پدیده های پیچیده است. همچنین از شبیه سازی های مونت کارلو و روش اعتبار سنجی ضربدری برای ارزیابی دقت مدل عددی استفاده گردید. سپس با توجه به پارامترهای موثر بر روی ضریب دبی شش مدل مختلف ماشین آموزش نیرومند تولید شد. در ادامه تعداد نرون های لایه مخفی با استفاده از روند سعی و خطا انتخاب گردید. سپس بهینه ترین تابع فعال سازی برای ماشین آموزش نیرومند بدست آمد. همچنین با انجام تحلیل حساسیت مدل برتر معرفی شد. این مدل تابعی از کلیه پارامترهای ورودی بود. برای این مدل مقدار ضریب تبیین و خطای مطلق متوسط به ترتیب مساوی با 0.963، 0.027 محاسبه گردید. با توجه به نتایج تحلیل حساسیت، عدد فرود جریان در پائین دست سرریز جانبی به عنوان موثرترین پارامتر ورودی شناسایی شد.

لینک کمکی