فایل رایگان مديريت مصرف آب در زمان غيربحراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت مصرف آب در زمان غيربحراني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در مدیریت مصرف هنر آنست که بتوانیم در زمانی که آب به اندازه کافی موجود می باشد، ذخیره سازی را به نحو احسنت انجام دهیم.نه زمانی که بحران بی آبی وجود دارد این کار را انجام دهیم. زیرا در زمان کمبود آب و شرایط بحرانی انسان خود خواسته یاناخواسته اقدام به صرفهجویی و ذخیرهسازی را انجام میدهد. پس میبایست با آموزش این فرهنگ درست مصرف کردن را در بینجامعه نمادینه نماییم.

لینک کمکی