فایل رایگان مطالعه آبشستگي اطراف پايه پل با پلکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه آبشستگي اطراف پايه پل با پلکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

آبشستگی به مدل های مختلف پایداری سازه هیدرولیکی را مورد خطر و فرسایش قرار میدهد در این تحقیق به بررسی میزان آبشستگی پایهپلکانی پرداخته شد با توجه به نتایج آبشستگی ترسیم شده در نمودارهای ذکر شده در اعداد فرود (0/20، 0/22، Fr=0/26) در 1:2 نسبت پلکان به ترتیب 67% و 73 %و 80 % کاهش عمق آبشستگی را شاهد بوده ایم در حالی که در 1:1/5 درجه و در اعداد فرود(1/20، 0/22، Fr=0/26) این میزان کاهش عمق آبشستگی به ترتیب 51 % و 76 % و 75 % مشاهده شده است همینطور برای 1:1 در اعداد فرود (0/20، 0/22، Fr=0/26) کاهش عمق آبشستگی به ترتیب 29 % و 24 % و 19 % مشاهده شد. همچنین در تمام آزمایش های انجام شده با پایه پلکانی در اعداد فرود (0/20، 0/22، Fr=0/26) عمق آبشستگی ایجاد شده کمتر از آزمایش شاهد (پایه بدون پلکان) بوده است که این امر بیانگر آنست که ایجاد ایجاد پلکان در کاهش عمق آبشستگی تاثیرگذار بوده است.

لینک کمکی