فایل رایگان مطالعه آبشستگي در اثر تنگ شدگي موضعي آبراهه در مجاورت تکيه گاه پل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه آبشستگي در اثر تنگ شدگي موضعي آبراهه در مجاورت تکيه گاه پل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تکیه گاه یک پل در بستر یک آبراهه موجب کاهش سطح مقطع و انقباض جریان می شود. در چنین شرایطی علاوه بر آب شستگیموضعی تکیه گاه سازه، زمینه لازم برای وقوع پدیده آبشستگی انقباضی نیز فراهم میشود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تنگشدگی بر آبشستگی تکیه گاه پل در اثر تنگ شدگی هایی با زوایای مختلف انجام شد. برای این منظور، سه زاویه تنگ شدگی بازوایای (90، 60، 30) در نظر گرفته شد و تکیه گاه ها در سه موقعیت ابتدا وسط و انتها مورد بررسی قرار گرفتند نتایج این مطالعهنشان داد که با کاهش زاویه برخورد تنگ شدگی عمق آب شستگی کاهش می یابد و کاربرد شکاف موجب کاهش آبشستگیتکیه گاه به میزان درصد نسبت به حالت تکیه گاه بدون شکاف می گردد.

لینک کمکی