فایل رایگان مطالعه شاخص ها و علل شکست سد در استان فارس (مطالعه موردي: سد دروردزن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه شاخص ها و علل شکست سد در استان فارس (مطالعه موردي: سد دروردزن) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اهمیت مسئله شکست سد از آنجا ناشی می شود که خطرات احتمالی حوادث به وجود آمده در این مورد به طور قابل توجهی متوجهجوامع بشری است. با توجه به اهمیت سد خاکی درودزن در این تحقیق به بررسی و تحلیل علل شکست سدهای خاکی و تبعات آن بهصورت عددی به کمک مدل MIKE21 پرداخته شده است و نتایجی ارائه گردیده است.

لینک کمکی