فایل رایگان مطالعه کاهش ميزان کل کربن آلي (TOC) از آب با استفاده از پلي آلومينيوم کلرايد و مگنا فلوک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه کاهش ميزان کل کربن آلي (TOC) از آب با استفاده از پلي آلومينيوم کلرايد و مگنا فلوک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مطالعه بمنظور حذف مواد آلی از آب رودخانه کارون اهواز که منبع تامین آب اهواز وشهرستان های باوی وکارون بهحساب می آید، از منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید (PAC) و کمک منعقد کننده مگنا فلوک استفاده گردید . جهت انتخاب دوزبهینه و شرایط عملکرد PAC در تصفیه آب اهواز، نمونه برداری از رودخانه انجام و با توجه به افزایش کدورت آب در فصول بارانی،کدورت تعدادی از این نمونه ها با افزودن خاک رس افزایش داده شد و دوز بهینه موادمنعقد کننده وکمک منعقد کننده از طریقآزمایش جار تعیین گردید. به دلیل اهمیت باقی ماندن مواد آلی در آب تصفیه شده، آزمایشات مربوط به تعیین TOC نیز انجامشد. نتایج نشان می دهد درصد حذف کدورت در آزمایش جار نمونه های آب خام رودخانه کارون 98 - 90 % و حذف مواد آلیTOC از 2/9mg/l به 2/5mg/l یعنی 13/7 درصدبوده است نتایج بطور کامل بیانگر عملکرد مطلوب در کاهش کدورت و راندمانپایین در کاربرد منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید بهمراه کمک منعقدکننده مگنا فلاک در کاهش میزان کربن آلی می باشد.

لینک کمکی