فایل رایگان مطالعه لايسيمتري تاثير مديريت سطح ايستابي برکارايي مصرف آب در اقليم گرم و خشک دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه لايسيمتري تاثير مديريت سطح ايستابي برکارايي مصرف آب در اقليم گرم و خشک دزفول :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در مناطق مرطوب ایجاد سطح ایستابی و حفظ آن درطول دوره ی رشد به منظور استفاده بهینه از آب آبیاری و ایجادرطوبت در منطقه ریشهها روشی متداول است. اما در مناطق گرم و خشک بالا آمدن نمک ها به همراه آب در اثر جریانمویینه ای که به دلیل تبخیر و تعرق زیاد صورت می گیرد، می تواند عامل باز دارنده ای برای استفاده از این روشها محسوبشود.در این تحقیق بوسیله ی گلدان های آزمایشگاهی بزرگ امکان استفاده از روشهای کنترل سطح ایستابی (زهکشیکنترل شده و آبیاری زیرزمینی) با اعمال مدیریت آبشویی در اقلیم گرم و خشک دزفول بررسی گردید. به این منظور سه تیماربا شرایط مختلف کنترل سطح ایستابی شامل زهکشی آزادو زهکشی کنترل شده و آبیاری زیرزمینی در سه تکرار در 9 عددلایسیمتر (ارتفاع 75 و قطر 40 سانتیمتر) در نظر گرفته شد که سطح ایستابی در عمق 50 سانتی متر در نظر گرفته شده.گیاه آزمایش شده گوجه فرنگی بود. نتایج حاصله نشان دهنده امکان استفاده از این روشها در شرایط اقلیم گرم و خشکشمال خوزستان بوده است . باتوجه به آزمون دانکن (P0.05) آبیاری زیر زمینی 65 %دو تیمار دیگر آب مصرف کرده بنابراینکارایی مصرف آب در آبیاری زیر زمینی با 24.8 کیلوگرم به متر مکعب بیشتر دو تیمار دیگر بود.

لینک کمکی