فایل رایگان معرفي گونه هاي سخت بالپوشان آبزي زيرخانواده Hydrobiinae در حوضه آبخيز شهرستان شوش استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معرفي گونه هاي سخت بالپوشان آبزي زيرخانواده Hydrobiinae در حوضه آبخيز شهرستان شوش استان خوزستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

حشرات در مراحل مختلف زیستی می توانند به عنوان یک شاخص جهت تعیین میزان و حتی نوع مواد آلوده کننده به کار برده شوند. آلودگی های فیزیکی مثل نمک های مختلف ضمن تخریب زیستگاه های حشرات آبزی می توانند به اندام های تنفسی آنها آسیب بزند. همچنین با کاهش میزان نفوذ نور و پیامد آن یعنی کاهش فتوسنتز روی میزان اکسیژن و غذا برای حشرات اثر منفی می گذارند و با تغییر pH و فشار اسمزی آنها را دچار آسیب نمایند. میزان آلودگی های شیمیایی از جمله میزان نقره، مس، روی، قلع، کادمیوم، آلومینیوم، نیکل و حتی آهن را می توان از طریق شاخص های زیستی تعیین کرد. (وفایی شوشتری، 1384). غلبه انسان ها به عناصر پیشرفت و تحول تمدن، همواره به عنوان مرتبط با مدیریت آب بوده است. در این خصوص استفاده سیستماتیک از موجودات زنده و با عکس العمل های آنها برای تعیین کیفیت زیست گاه های آبزی علمی به نام بیومونیتورینک را به وجود آورد. ماهی ها، جلبک ها، پروتوزوآ ها و دیگر ارگانیسم ها کاندیدای خوبی برای این علم می باشند، اما حشرات آبزی بیشترین قابلیت را جهت این کار دارا می باشند (Hellawell, 1986). در میان این حشرات، راسته سخت بالپوشان جزء بزرگترین راسته حشرات می باشند که حدود 35000 گونه از آنها شناسایی شده است. حدود 10 درصد از کل این مجموعه در محیط های آبی فعالیت دارند و به نام سخت بالپوشان آبزی (Aquatic Coleopteran) شهرت دارند. در طی این بررسی ها و مطالعه فونستیک سخت بالپوشان آبزی زیر راسته پلی فاگا در حوضه آبخیز شهرستان شوش از استان خوزستان به طور کلی 3 گونه مربوط به 1 جنس از زیرخانواده Hydrobiinae جمع آوری و شناسایی شدند.

لینک کمکی