فایل رایگان مقايسه بيشينه انباشتگي نيکل بوسيله اندام هاي سه گونه گياه آبزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه بيشينه انباشتگي نيکل بوسيله اندام هاي سه گونه گياه آبزي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

استفاده از لجن فاضلاب به عنوان یک منبع تامین کننده عناصر غذایی ارزان قیمت در اراضی کشاورزی همواره مورد توجهمحققان و کارشناسان بخش کشاورزی و محیط زیست بوده است. با توجه به رشد روز افزون جمعیت و در نتیجه افزایشفاضلاب و به تبع آن افزایش لجن فاضلاب، یکی از راههای مناسب و سازگار با محیط زیست استفاده لجن فاضلاب درکشاورزی برای جلوگیری از انباشته شدن آن می باشد.پس از انتخاب دو گونه گیاهی نی و تیفا در آزمایشات مرحله اول، از طریق کشت در سامانه نیزارهای مصنوعی (حوضچه هایمصنوعی) به ابعاد 6 متر طول، 0/5 متر عرض و 0/8 متر ارتفاع (حاوی 200 کیلوگرم لجن فاضلاب) و در نظر گرفتن سهسامانه به عنوان شاهد (بدون کشت گیاه)، توانایی پالایش شش فلز سنگین نیکل، کادمیوم، مس، سرب، کروم و روی درشرایط طبیعی و در یک دوره زمانی 90 روزه با فواصل زمانی 15 روزه بررسی گردید. نتایج این بخش از تحقیق نیز نشان دادکه بین تجمع شش فلز مورد بررسی در اندام های زیرزمینی و هوایی هر دو گیاه تفاوت معنی داری وجود داشت. نتایج نشانمیدهد که انباشت جرم خالص نیکل توسط اندام های زیرزمینی دو گونه گیاهی نی و تیفا در انتهای دوره آزمایشی 90 روزه، به ترتیب 130/4 و 59/1 میلی گرم در متر مربع بوده است. در مورد کادمیوم 80/5 و 29/6، سرب 44/3 و 30/7، مس 885/5 و 217/1، کروم 483 و 96/8، روی 956/6 و 417/6 میلی گرم در متر مربع بوده است. درصد حذف فلزات در این سامانه ها خصوصا در مورد نی فوق العاده رضایت بخش بود. بنابراین با توجه به این مشاهدات میتوان به توان پالایش فلزات سنگین توسط سامانه های حاوی گیاهان مورد بررسی در این تحقیق برای حذف فلزات سنگین از لجن فاضلاب توجه نموده و استفاده از این روش ارزان قیمت با کمترین آثار نامطلوب زیست محیطی را جهت پالایش لجن فاضلاب توصیه نمود.

لینک کمکی