فایل رایگان مقايسه و ارزيابي دستگاه بادله و صنعت کاران در شمال استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه و ارزيابي دستگاه بادله و صنعت کاران در شمال استان خوزستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق فایل رایگان مقايسه و ارزيابي دستگاه بادله و صنعت کاران در شمال استان خوزستان می باشد. به همین منظور آزمایشی با دستگاه بادله با ظرفیت 4 تن (بادله 4 تن) و دستگاه صنعت کاران با ظرفیت 4 تن (صنعت کار 4 تن) در چهار سرعت مختلف تغذیه 11، 12، 13، 14 دور در دقیقه انجام گرفت. آزمایش دستگاه درجه بندی با استفاده از پرتقال رقم واشتگتن ناول انجام شد. این آزمایش در 3 تکرار انجام شد و به روش T هتلینگ تجزیه و تحلیل صورت گرفت و پارامترهای ارزیابی عملکرد مانند درصد میانگین خطا، بازده و ظرفیت دستگاه و مصرف انرژی تعیین گردید. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که کمترین نسبت میانگین خطا در سرعت 13 دور در دقیقه و بیشترین نسبت میانگین خطا در سرعت 14 دور در دقیقه به دست آمد. تغییرات سرعت دورانی صفحه باعث تغییر در ظرفیت کل دستگاه شد و با افزایش سرعت دستگاه، ظرفیت کل دستگاه افزایش یافت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین بازده دستگاه در سرعت 13 دور در دقیقه با میانگین 86/1 درصد و کمترین بازده در سرعت 11 دور در دقیقه با میانگین 57/5 درصد به دست آمد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مصرف انرژی دستگاه در سرعت 14 دور در دقیقه با میانگین 21/3 کیلووات در ساعت و کمترین مصرف انرژی در سرعت 11 دور در دقیقه با میانگین 15/1 کیلووات در ساعت به دست آمد. سرعت های 12 و 13 دور در دقیقه تفاوت معنی داری با هم نداشتند.

لینک کمکی