فایل رایگان ارائه روشي براي تعيين قوانين بهينه در کدگذارLDPCمبتني بر آتوماتاي سلولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه روشي براي تعيين قوانين بهينه در کدگذارLDPCمبتني بر آتوماتاي سلولي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

لزوم ارسال و دریافت صحیح اطلاعات روی کانال های ارتباطی نویزی، توسعه کدهای تصحیح خطا را در پی داشته است. در بین این کدها، کدگذاری مبتنی بر ماتریس توازن کمچگال LDPC ، دستهای پرطرفدار در استانداردهای مدرن و آتی مخابرات بیسیم میباشد که ظرفیتی نزدیک به حد شانون را فراهم مینماید. ویژگی های ساختاری ماتریس توازن در این کدگذاری باعث بهبود عملکرد این کد، از نظر توانایی تصحیح خطا شده است. با وجود پیچیدگی خطی فرآیند کدبرداری به عنوان یک نقطه قوت، پیچیدگی فرآیند کدگذاری، انگیزه لازم برای بهبود سرعت کدگذاری را ایجاد مینماید. با توجه به ماهیت کدگذاری LDPC، استفاده از ساختار ساده و در عین حال موازی آتوماتای سلولی، به بهبود سرعت این الگوریتم کمک مینماید. مسئله اصلی در به کارگیری آتوماتای سلولی، تعیین مجموعه قوانین حاکم بر سلولهای آن است. در این مقاله، از الگوریتم فرا ابتکاری رقابت استعماری، جهت تعیین مجموعه قوانین بهینه حاکم بر سلولهای کدگذار LDPC، مبتنی بر آتوماتای سلولی استفاده شده است. این بهینه سازی منجر به بهبود مناسبی به ازای طول محدود کلمه کد میشود و انتظار میرود با افزایش طول کلمه کد، افزایش یابد.

لینک کمکی