فایل رایگان استفاده از الگوريتمK-meansبراي افزايش کارايي سيستم هاي تشخيص نفوذ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استفاده از الگوريتمK-meansبراي افزايش کارايي سيستم هاي تشخيص نفوذ :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مشکل مشترک در IDS های کنونی نرخ بالای تشخیص اشتباه و نرخ شناسایی درست پایین است. یک یادگیری ماشینی بدون نظارت با استفاده از K ابزار برای ارائه ی مدلی برای سیستم های تشخیص نفوذ IDS با نرخ بهره وری بالاتر و مثبت های کاذب کمتر و منفی های کاذب مورد استفاده قرار گرفت. مجموعه ی داده ی NSL-KDD که شامل 5000 ورودی با 10 نوع مختلف داده بود مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه با استفاده از 11، 22، 12، 14 و 20 خوشه به ترتیب نرخ بازده ی 70,75، 81,61، 65,40، 61,30 و %55,43 را نشان داد. نرخ مثبت کاذب به ترتیب 0,74، 4,03، 15,55، 21,47 و31,91 و نرخ منفی کاذب 99,82، 98,14، 97,76، 96,32 و 95,70 بود. جالب است که بهترین نتایج زمانی بدست آمد که تعداد خوشه ها منطبق با تعداد انواع داده در مجموعه ی داده بود

لینک کمکی