فایل رایگان الگوي خط توليد نرم افزار پويا براي ارزيابي بازسازي زمان اجرا مطالعه موردي در هتل هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان الگوي خط توليد نرم افزار پويا براي ارزيابي بازسازي زمان اجرا مطالعه موردي در هتل هوشمند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

خط تولید نرم افزار پویا شامل سیستم هایی است که قادر به اصلاح رفتارشان با رابطه تغییر محیط عملیاتی با استفاده از بازسازی زمان اجرا است. یک شکست در این بازسازی می تواند اثرات مستقیم تجربه کاربر از آنجا که سیستم اخیرا در کنترل کاربر می باشد اجرا می شود. دراین پژوهش الگویی در هتل هوشمند برای قابلیت اطمینان بر پایه ریسک بواسطه بازسازی خط تولید نرم افزار پویا بیان می کنیم.در این پژوهش احتمال خرابی دسترسی و پیامدهای سوء عملکردی است که با این نمونه اولیه با مشارکت افرادی که در یک هتل مسقر شده بود ند اجرا نمودیم. ما دو چالش مرتبط روبروهستیم یکی با درگیر شدن با افراد انسانی در نمونه اولیه خط تولید نرم افزار پویا شرکت کنندگان را فعال نمودیم نسبت به راه اندازی مجدد تنظیمات زمان اجرا درک اثرات بازسازی مورد بررسی و شناسایی قرار دادیم. گرچه نتایج در این مقاله بوسیله خط تولید نرم افزار پویا برای بعضی از حوزه خاص رضایت بخش است ، بلکه مهندسی خط تولید نرم افزارپویا باید برای کاربران با کنترل بیشتر بر فراز بازسازی فراهم کند یا کاربران با این خط تولید راحت نخواهند بود.

لینک کمکی