فایل رایگان بررسي تاثير استقرارسيستم هاي اطلاعات مديريت بر مديريت انرژي در ساختمانها مطالعه موردي: ساختمان هاي بانک پاسارگاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير استقرارسيستم هاي اطلاعات مديريت بر مديريت انرژي در ساختمانها مطالعه موردي: ساختمان هاي بانک پاسارگاد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

استفاده درست از انرژی، متضمن توسعه پایدار در هر جامعه است. حفظ منابع باارزش انرژی و مدیریت صحیح مصرف آنیکی از مهمترین موضوعات در دستور کار تمامی کشورها می باشد. اولین قدم در اجرای وظایف مدیریت، تصمیم گیری است. با توجه به اینکه تصمیم گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست پایه اجرایی چنین وظیفه ای فراهم آوردن اطلاعات لازم برای مدیریت است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت بر مدیریت انرژی در ساختمانها با استفاده از مدل موفقیت سیستم های اطلاعاتی دلون و مکلین بوده است. در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است. جامعه موردمطالعه مجموعه مدیران بانک پاسارگاد که شامل مدیران ارشد، سطح میانی و سرپرستان واحدهای عملیاتی و برخی کارمندان در ساختمان اصلی بانک و همچنین شرکت های زیرمجموعه بانک بوده اند. پرسشنامه ای استاندارد بر مبنای مدل دلون و مکلین که قبلا در تحقیقات دیگر مورداستفاده قرارگرفته است بین افراد توزیع گردید. نتایج آزمون فرضیات حاکی از آن بوده که در تمامی فرضیات مطرح شده، همبستگی بسیار زیادی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد و ضریب همبستگی پیرسون در تمامی آنها شامل مقادیر مثبت و نزدیک به یک هستند.

لینک کمکی