فایل رایگان روشي به منظور ارزيابي قابليت اطمينان سبک هاي چندريختي معماري نرم افزار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روشي به منظور ارزيابي قابليت اطمينان سبک هاي چندريختي معماري نرم افزار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

طراحی معماری نرم افزار نقش بسیار مهمی در چرخه حیات نرم افزار دارد. زیرا خروجی هایی تولید میکند که با استفاده از آنها میتوان، نرمافزار را قبل از پیاده سازی نهایی، ارزیابی نمود. امروزه معماران نرم افزار در طراحی معماری نرم افزار به دفعات از سبکهای معماری استفاده میکنند. یک سبک معماری، ترکیبی از مولفه ها و ارتباط میان آنها، به همراه قواعدی درباره چگونگی ترکیب و تعامل مولفه ها با یکدیگر است. تاثیر سبک های معماری روی ویژگی های کیفی، معمار را قادر خواهد کرد، تصمیمات طراحی خود را با دقت و سهولت بیشتر انجام دهد. با توجه به تعدد ویژگی های کیفی، در این مقاله، یکی از مهمترین ویژگی های کیفی، یعنی قابلیت اطمینان برای ارزیابی انتخاب و سپس تاثیر سبک های مختلف بر روی نیاز غیروظیفه مندی قابلیت اطمینان ارزیابی و بررسی شد. از طرفی دیگر امروزه اکثر معماری هایی که برای سیستم های پیچیده و بزرگ طراحی میشوند ترکیبی از چندین سبک مختلف هستند و به صورت چندریختی ارائه میشوند. بنابراین سبکهای چندریختی در میان سبکهای معماری از جایگاه ویژه ای برخوردارند. لذا در این مقاله با ارائه الگوریتمی، روشی برای ارزیابی ویژگی کیفی قابلیتاطمینان در سبک های معماری چندریختی ارائه شده است.

لینک کمکی