فایل رایگان روشي جهت بازشناسي چهره با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روشي جهت بازشناسي چهره با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه در حیطه های بسیاری به ابزاری نیازمندیم که هویت افراد را شناسایی و بر اساس خصوصیات بدن آنها را مورد شناسایی قرار دهد و هر روزه این حیطه بهطور فراوانی رشد مییابد و علاقه مندان بسیاری پیدا کرده است. بر این اساس تکنیک های متفاوتی برای تشخیص چهره توسعه یافته و الگوریتم های طبقه بندی فراوانی نیز برای آن پیشنهاد گردیده است. در این تحقیق سعی شده است روشی جهت شناسایی چهره با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم های درخت تصمیم و آدابوست ارائه شود. بر این اساس روش پیشنهادی ابتدا ویژگی ها را از تصویر استخراج میکند و در ادامه پس از انتخاب زیر مجموعه بهینه از این ویژگی ها توسط الگوریتم رقابت استعماری به کمک الگوریتمهای درخت تصمیم و آدابوست عملیات تشخیص چهره را صورت میدهد. قابل ذکر است که روش پیشنهادی بر روی مجموعه تصاویر Yale اعمال شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که روش پیشنهادی، دقت را تا یک درصد به نسبت کارهای پیشین بهبود بخشیده است.

لینک کمکی