فایل رایگان آيا روغن خرچنگ توانايي ساخت نانو ذرات را دارد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آيا روغن خرچنگ توانايي ساخت نانو ذرات را دارد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

نانوتکنولوژی به عنوان یک فناوری کاربردی در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ترکیب نانوذره آهن در روغن خرچنگ به روش شاهوانا و همکاران تهیه گردید. بعد از ساخت نانوذره جهت تعین ساختار نانوذره ای نمونه از آن آنالیزهای XRD, SEM و FT-IR گرفته شد. نتایج حاصله از آنالیز SEM نشان می دهد که قطر نانوذره حاصله از ترکیب با روغن خرچنگ 119 نانومتر می باشد و به صورت کلوخه ای درآمده و اندازه ذرات بزرگ می باشد. نتایج آزمایش XRD نیز نشان می دهد که نانوذره حاصله دارای دو فاز -FeOOH و (-Fe(2)O(3 به صورت مخلوط می باشد. بررسی طیف‎های FT-IR هم در تایید الگوهای XRD نشان‎دهنده تشکیل دو فاز -FeOOH و (-Fe(2)O(3 برای نمونه تهیه شده از روغن خرچنگ هستند. به طورکلی، نانوذره تهیه شده از روغن خرچنگ به صورت کلوخه ای با اندازه ای بزرگ همراه با دو فاز -FeOOH و (-Fe(2)O(3 می باشد که نشان دهنده توانایی روغن های جانوری در تولید نانوذرات می باشد اگرچه تولید نانوذرات با استفاده از این نوع روغن ها باعث ایجاد نانوذرات با اندازه بزرگ یا احتمالا کلوخه ای شدن نانوذردات می گردد.

لینک کمکی