فایل رایگان اثر افزودن نانو صفحات گرافن و گرافن اکسيد بر خواص حرارتي و الکتريکي فيلم هاي کامپوزيتي نشاسته/پروتئين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر افزودن نانو صفحات گرافن و گرافن اکسيد بر خواص حرارتي و الکتريکي فيلم هاي کامپوزيتي نشاسته/پروتئين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در این پژوهش اثر اضافه کردن نانو صفحات گرافن (G) و گرافن اکسید (GO) در مقادیر 5/ 0 تا 2 درصد وزنی به عنوان تقویت کننده بر خواص نهایی فیلم های کامپوزیتی نشاسته/پروتئین (CS/SPI) بررسی شد. نتایج نشان داد که حضور نانو صفحات گرافن و گرافن اکسید باعث بهبود برخی خواص شده است به طوری که مدول فیلم نشاسته/پروتئین در بهترین حالت از 252 مگاپاسکال به587 مگاپاسکال برای فیلم کامپوزیتی تقویت شده با 0/5 درصد وزنی گرافن (CS/SPI/G 0.5) و به 459 مگاپاسکال برای فیلم کامپوزیتی تقویت شده با 2 % وزنی گرافن اکسید افزایش یافته است. همچین پایداری حرارتی فیلم کامپوزیتی تقویت شده با 2 % وزنی گرافن اکسید حدود 70 درجه سانتی گراد از فیلم نشاسته/پروتئین بیشتر است. فیلم های کامپوزیتی تهیه شده در تمام موارد عایق جریان الکتریکی گزارش شد.

لینک کمکی