فایل رایگان بررسي فعاليت آنتي باکتريال هيبريد سه گانه نانولوله کربني – دي اکسيد تيتانيوم – نقره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فعاليت آنتي باکتريال هيبريد سه گانه نانولوله کربني – دي اکسيد تيتانيوم – نقره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در این مقاله نانو مواد هیبریدی سه گانه نانولوله کربنی- دی اکسید تیتانیوم- نقره (MWCNT-TiO(2)-Ag) با اتصال نانوذرات نقره (با غلظت های مختلف) بر سطح هیبرید دوگانه (MWCNT-TiO(2 ساخته شدند. جهت مشخصه یابی نانوساختارهای هیبریدی از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، پراش اشعه ایکس(XRD)، طیف سنجی تبدیل فوریه ی فروسرخ(FT-IR)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس(EDS)، نقشه اشعه ایکس توزیع عناصر(X-map) و میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) استفاده گردید. نتایج پراش اشعه ایکس، بیانگر حضور همزمان قله های اصلی نانولوله های کربنی عاملدارشده کربوکسیلی (MWCNT-COOH) و فاز آناتایز (TiO(2 در نانوساختارهای هیبریدی است و فاز اصلی نانوذرات Ag به دلیل میزان کم نانوذرات نقره نسبت به (TiO(2 مشاهده نشد ولی طیف سنجی پراش انرژی اشعه ی ایکس حضور عناصرکربن، تیتانیوم و نقره را تایید کرده است. مطالعات میکروسکوپی نشان می دهد که بدنه ی نانولوله ها از نانوذرات (TiO(2 پوشانده شده است و به نظر می رسد نانوذرات نقره نیز با ابعاد کوچک و بدون کلوخه شدگی روی نانولوله کربنی و تیتانیا نشست کرده اند. با افزایش غلظت پیش ماده ی نقره میزان نشست نانوذرات نقره در ساختارهای هیبریدی سه گانه افزایش می یابد. فعالیت آنتی باکتریال این نانوساختارها با اندازه گیری هاله ی عدم رشد در روش پخش دیسکی کربی-بائر علیه گونه های باکتری گرم منفی (اشریشیا کلای و سودوموناس آئروژینوزا) و گرم مثبت (استافیلوکوک اپیدرمیدیس) بررسی شد. نتایج نشان داد که هیبریدهای سه گانه نانولوله کربنی-دی اکسید تیتانیوم-نقره (CTA) در مقایسه با هیبریدهای دوگانه نانولوله کربنی-دی اکسید تیتانیوم (CT)، نانولوله کربنی-نقره (CA) و نانوذرات نقره ، دی اکسید تیتانیوم و نانولوله های کربنی عاملدارشده کربوکسیلی فعالیت آنتی باکتریال بیشتری داشته اند. علاوه براین بهترین خاصیت آنتی باکتریال مربوط به نانوهیبرید CTA4 است که دارای بیشترین غلظت نقره در میان نانوساختارهای هیبریدی سه گانه است. در میان باکتری های بررسی شده، نانوساختارهای هیبریدی سه گانه بیشترین تاثیر را در برابر باکتری اشریشیا کلای (100 میکرولیتر) داشته اند.

لینک کمکی