فایل رایگان تثبيت آنزيم ليپاز کانديدا روگوسا روي نانوذرات رس و تعيين خصوصيات آنزيم تثبيت شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تثبيت آنزيم ليپاز کانديدا روگوسا روي نانوذرات رس و تعيين خصوصيات آنزيم تثبيت شده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

لیپازها (تری آسیل گلیسرول، آسیل هیدرولیزها (EC 3.1.1.3) هیدرولیز کننده های کربوکسیلیک استر هستند که می توانند هر دو واکنش هیدرولیز و سنتز مربوط به زنجیره طویل آسیل گلیسرول ها را کاتالیز کند. اهمیت آنزیم لیپاز در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی،شیمیایی و داروسازی روزبه روز در حال افزایش است. لذا در این تحقیق تثبیت آنزیم لیپاز کاندیدا رگوسا بر روی رس و نانو رس موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد pH بهینه لیپاز آزاد 7/2، تثبیت شده بر روی رس 9/2 و تثبیت شده بر روی نانو رس 8 است و در pH های بالاتر و پایین تر از فعالیت کمتری از خود نشان می دهند. دمای بهینه لیپاز آزاد، تثبیت شده بر روی رس و تثبیت شده بر روی نانو رس به ترتیب 37،40 و 50 درجه سانتی گراد مشاهده گردید.

لینک کمکی