فایل رایگان ساخت و مشخصه يابي هيبريد سه گانه نانولوله کربني – دي اکسيد تيتانيوم – نقره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساخت و مشخصه يابي هيبريد سه گانه نانولوله کربني – دي اکسيد تيتانيوم – نقره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این مقاله نانو مواد هیبریدی سه گانه نانولوله کربنی- دی اکسید تیتانیوم- نقره (MWCNT-TiO(2)-Ag) با اتصال نانوذرات نقره (با غلظت های مختلف) بر سطح هیبرید دوگانه (MWCNT-TiO(2 ساخته شدند. هیبرید دوگانه به روش سل- ژل ساده تهیه شد و برای ساخت هیبرید سه گانه از احیاء شیمیایی نانوذرات نقره به وسیله ی سدیم بوروهیدرید ((NaBH(4) بهره گرفته شد. جهت مشخصه یابی نانوساختارهای هیبریدی از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، پراش اشعه ایکس(XRD)، طیف سنجی تبدیل فوریه ی فروسرخ (FT-IR)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس(EDS)، نقشه اشعه ایکس توزیع عناصر(X-map) و میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) استفاده گردید. نتایج پراش اشعه ایکس ، بیانگر همپوشانی فاز اصلی MWCNT-COOH و آناتایز (TiO(2 در 25/4 بوده و فاز اصلی نانوذرات Ag به دلیل شدت پراش پایین و میزان کم نانوذرات نقره نسبت به (TiO(2 مشاهده نشد. مطالعات میکروسکوپی نشان می دهد که بدنه ی نانولوله ها از نانوذرات (TiO(2 پوشانده شده است و به نظر می رسد نانوذرات نقره نیز با ابعاد کوچک و بدون کلوخه شدگی روی نانولوله ی کربنی و تیتانیا نشست کرده اند. طیف سنجی پراش انرژی اشعه ی ایکس حضور عناصرکربن، تیتانیوم و نقره را تایید کرده است. میزان نشست نانوذرات تیتانیا بسیار بیشتر از نانوذرات نقره در هیبرید سه گانه است. بر اساس آنالیز X-map نانوذرات تیتانیا و نقره از توزیع یکنواختی بر بستر هیبرید سه گانه برخوردارند. با افزایش میزان پیش ماده نقره در فرآیند ساخت هیبرید سه گانه میزان نشست نانوذرات نقره بر بدنه نانولوله ها افزایش می یابد.

لینک کمکی