فایل رایگان ساخت وبررسي خواص آنتي باکتريال داربست (کيتوسان/پلي وينيل پيروليدون)/ کتيرا در مهندسي بافت پوست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساخت وبررسي خواص آنتي باکتريال داربست (کيتوسان/پلي وينيل پيروليدون)/ کتيرا در مهندسي بافت پوست :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مهندسی بافت، با استفاده از روش های علوم مهندسی و علوم زیستی برای ترمیم یا بازسازی عملکرد بافت یا عضو، استفاده می گردد. در این تحقیق، داربست کامپوزیتی (کیتوزان / پلی وینیل پریرولیدون) / کتیرا به روش خشکاندن انجمادی ساخته شده است. مورفولوژی سطح و اندازه تخلخل با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. رفتارهای داربست های زیست تخریب پذیر با حفظ نمونه ها در محلول بافر فسفات (PBS) برای 14 روزمورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد میزان تخریب در داربست (کیتوزان / پلی وینیل پریرولیدون) / کتیرا افزایش یافت. نتایج نشان داد در داربست (کیتوزان / پلی وینیل پریرولیدون)/ کتیرا، رشد باکتری استافیلوکوک اورئوس و E.coli کاهش یافته است. بنابراین بر اساس نتایج این تحقیق، داربست کتیرا باعث بهبود خواص ضد باکتریایی می گردد.

لینک کمکی