فایل رایگان محاسبه ي عددي انرژي جوزفسون درنانو ابررساناها با در نظر گرفتن افت و خيز تابع گاف انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان محاسبه ي عددي انرژي جوزفسون درنانو ابررساناها با در نظر گرفتن افت و خيز تابع گاف انرژي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله ما در نظر داریم انرژی مربوط به اثر جوزفسون در نانوابررساناهای فلزی را ، با در نظر گرفتن تونل زنی بین دو نانو ابررسانا، مدل تنگ بست و همچنین با به حساب آوردن سطوح انرژی گسسته بین نانو ابررساناها و افت و خیز تابع گاف انرژی، محاسبه کنیم. در ادامه برای بررسی بیشتر نوسانات تابع گاف انرژی را بصورت اختلال وارد به سیستم در نظر گرفته و سپس محاسبات را تا تقریب مرتبه اول تابع گاف مورد بررسی قرار می دهیم . در پایان پس از رسم نمودار ها، انرژی را قبل و بعد از وارد کردن افت و خیز تابع گاف مقایسه می کنیم و نتایج حاصل در سیستم های ابررسانا در مقیاس نانو را مورد بررسی قرار می دهیم.

لینک کمکی