فایل رایگان مشخصه يابي ساختاري و بررسي ويژگي هاي اپتيکي و مورفولوژي نانوذرات اکسيد نيکل تهيه شده به روش سنتز سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مشخصه يابي ساختاري و بررسي ويژگي هاي اپتيکي و مورفولوژي نانوذرات اکسيد نيکل تهيه شده به روش سنتز سبز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

نانوذرات اکسید نیکل به روش سنتز سبز و با استفاده از گیاه چای ترش (Hibiscus Sabdariffa) تهیه شدند. سپس ویژگی ساختاری نمونه مورد نظر با استفاده از الگوی پراش پرتو X مورد بررسی قرار گرفت. الگوی پراش پرتو ایکس نانوذرات اکسید نیکل متناظر با ساختار شبکه مکعبی مرکز سطحی بودند. اندازه بلورک اکسید نیکل با سه روش ویلیامسون- هال همسانگرد، غیرهمسانگرد و مدل چگالی انرژی به ترتیب 27/5، 27/4 و 27/6 نانومتر محاسبه شدند. در تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نانوذرات اکسید نیکل به صورت دانه های کروی متراکم شکل مشاهده شدند. طیف سنجی پاشندگی انرژی پرتو X حضور عناصر O و Ni را تایید می کند. گاف نواری نمونه مورد نظر به وسیله ی طیف سنجی بازتابش پخشی و بهره گیری از رابطه کوبلکا- مانک 3/51 الکترون ولت محاسبه شد. همچنین تغییر در گسیل فوتولومینسانس نمونه ها در طول موج برانگیختگی 260 و 350 نانومتر مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی