فایل رایگان مقايسه عمکرد فوتوکاليستي ترکيبات Bi2WO6/BiOX (X=Cl, Br and I) در تخريب محلول رودامين بي تحت تابش نور مرئي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه عمکرد فوتوکاليستي ترکيبات Bi2WO6/BiOX (X=Cl, Br and I) در تخريب محلول رودامين بي تحت تابش نور مرئي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این مطالعه، از روش هیدروترمال برای ساخت فوتوکاتالیست های ترکیبی Bi(2)WO(6)/BiOX (X=Cl, Br and I) استفاده شد. نانوساختارهای ساخته شده با آنالیزهای پراش پرتو ایکس(XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تکنیک جذب/واجذب گاز نیتروژن مشخصه یابی شدند. عملکرد فوتوکاتالیستی در حضور فوتوکاتالیست های ساخته شده تحت تابش نور مرئی برای تخریب رنگدانه ی رودامین بی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه ساخته شده در حضور هیدروبرومیک اسید ( Bi(2)WO(6)/BiOBr) بازدهی فوتوکاتالیستی بهتری را نسبت به سایر ترکیبات از خود نشان می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده دلیل عملکرد بهتر این نمونه در مقایسه با سایر نمونه ها به سطح موثر بزرگتر این نمونه و همچنین برهمکنش قوی بین BiOBr و (Bi(2)WO(6 نسبت داده می شود که به طور موثری بازترکیب جفت های الکترون-حفره تولید شده در فصل مشترک دو نیمرسانا را مهار می کند.

لینک کمکی