فایل رایگان ارتباط با خدا و تاب آوري در ميان دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارتباط با خدا و تاب آوري در ميان دانشجويان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان فایل رایگان ارتباط با خدا و تاب آوري در ميان دانشجويان می باشد. جامعه آماری، دانشجویان دختر دانشگاه های دولتی شهر تهران می باشد که از میان آن ها، نمونه ای به تعداد 184 نفر به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده اند. دانشجویان به پرسشنامه عقلانیت دینی میردریکوندی 1388 و تاب آوری کونور و دیویدسون 2003 پاسخ داده اند. مقیاس ها از روایی و پایایی مناسبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از همبستگی نشان می دهد که میزان ارتباط با خدا با میزان تاب آوری در دانشجویان رابطه دارد؛ به این معنا که میزان ارتباط با خدا می تواند موجب ارتقاء تاب آوری دانشجویان شود. بر این اساس می بایست تدابیر دینی لازم به منظور افزایش تاب آوری این قشر تاثیر گذار جامعه لحاظ شود

لینک کمکی